22 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

Referent w sekcji zamówień publicznych.

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko referenta w sekcji zamówień publicznych.

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • sporządzanie dokumentacji postępowań i ich archiwizacja,
 • opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych,
 • prowadzenie posiedzeń komisji przetargowych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • prowadzenie postępowań w wyniku wniesionych środków odwoławczych,
 • przygotowywanie projektów pism,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i umów,
 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie wewnętrznych procedur, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej instytucji,
 • zatrudnienie w oparciu  o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • rozwój zawodowy,
 • benefity z Funduszu Socjalnego, możliwość korzystania z KKOP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, okresowe wyróżnienia dodatkową premią lub urlopem nagrodowym.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, prawo,  finanse lub Studia Podyplomowe w zakresie zamówień publicznych),
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • umiejętność sprawnej obsługi pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych,
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
 • terminowość i rzetelność,
 • odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność i dokładność w pracy,
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność przekonywania,
 • umiejętność poprawnego wnioskowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie:

 • CV,
 • listu motywacyjnego z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)

do dnia 21 września 2021 roku na adres: 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego

Kancelaria Jawna

ul. 17 Marca 20

82-200 Malbork

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania 22. BLT

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,  
 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną; o terminie rozmowy poinformujemy telefonicznie,
 • złożonych dokumentów nie zwracamy; dokumenty osób, które nie zostaną zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone,     
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek

"OFERTA PRACY – REFERENT SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Prosimy dodać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781)" oraz "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO).”

 

     

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-09-06 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-09-06 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-09-06 15:11
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP