22 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

Audytor Wewnętrzny

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne dla kandydata:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wyższe wykształcenie (minimum w stopniu licencjata);

5) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).

Wymagania dodatkowe dla kandydata:

- etyczność

-otwartość, elastyczność,

- wytrwałość, zdecydowanie

- niezależność

CV oraz list motywacyjny  przesyłać  do dnia 30.07.2021 r. na adres:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. 17-go Marca 20

82-200 Malbork

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 )” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Dodatkowe informacje:

  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-06-17 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-06-17 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-07-16 14:55
go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP