22 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KLAUZULA INFORMACYJNA COVID-19

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU            Z DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA WIRUSA SARS -COV-2 POWODUJACEGO CHOROBĘ COVID-19

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1 ze sprostowaniem) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku lub Dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 marca 20, 82-200 Malbork, NIP: 579-192-78-41, REGON 192471265.
 2. Z inspektorem ochrony danych, Elżbietą Więckiewicz, można się skontaktować pod numerem telefonu 261536287 lub mailowo: e.wieckiewicz@ron.mil.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS- COV-2 powodującego chorobę  COVID 19 0raz w celu monitorowania stanu epidemii w resorcie obrony narodowej
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzania  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO ( obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych) i/lub art. 6 ust 1. lit e RODO ( wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO ( przetwarzanie szczególnych kategorii danych) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w związku z :

- ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. , poz.374 z późn.zm);

- ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz. U. z 2021 r. poz.512); - ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 195);

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora( w tym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych), a także innym podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa.
 2. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w którym zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym u Administratora Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 3. Uprawnienia z art.15-21 RODO:

- Przysługuje Pani/Panu prawo do : dostępu do swoich danych; żądania ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO oraz prawo do sprzeciwu w zakresie z jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO.

- nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia i do sprzeciwu w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. C RODO.

 1. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 2. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania obowiązków i zadań Administratora o których mowa powyżej.
 3. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP