22 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
wojskowa asysta honorowa

 

WOJSKOWA ASYSTA HONOROWAOGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ.Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych..

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
4. Żołnierzy w służbie czynnej;
5. Byłych żołnierzy zawodowych;
6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska;

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.
Wojskową asystę honorową na pogrzeb zmarłego żołnierza będącego w czynnej służbie wojskowej wyznacza dowódca macierzystego garnizonu.
W przypadku pogrzebu odbywającego się poza miejscem stałej dyslokacji jednostki (instytucji) wojskowej, w której zmarły żołnierz pełnił służbę – wojskową asystę honorową wyznacza dowódca garnizonu usytuowanego najbliżej od miejsca pogrzebu.

Wnioski o asystę proszę składać osobiście do Dowódcy Garnizonu Malbork poprzez nieetatowego Komendanta Garnizonu:
– mjr Roman MUSIAŁ telefon służbowy 261 536 221.
Wojskową orkiestrę na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudzkiego 4, 00-909 Warszawa, fax 261 873 259).

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości.
2. Przykładowo wypełniony wniosek.
3. Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

 

Wnioski do pobrania w załącznikach poniżej:

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17-go Marca 20
82-200 Malbork
tel. 261536200
fax. 261536275
22blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP